Tasse

 • Geen gekleurde seil- of sportsakke mag vir die dra van boeke gebruik word nie.
 • Alhoewel die skool geen amptelike skooltas voorskryf nie is dit egter noodsaaklik dat die leerders ’n tas sal hê wat tablette, handboeke en skrifte voldoende beskerm.

Ouers word daarom aangemoedig om geskikte tasse aan te skaf.

Indien ’n leerder se tasse nie geskik is nie sal die betrokke vakonderwyser die handboek terug hou en ouers sal ’n redelik tyd gegun word om ’n geskikte tas aan te skaf. Leerders sal nie gedurende hierdie tyd verhoed word om uit die handboek te werk nie. Indien ouers nie oor die nodige finansies beskik nie sal die skool bystand verleen waar moontlik.

 • Klein tassies (plastiek) is toelaatbaar tydens eksamens.
 • Sportsakke word slegs vir sport en KDA
 • Tasse en sporttoerusting moet gemerk word.
 • Ouers moet die koste dra van mediaboeke wat verlore raak of erg verniel is.

Verlore goedere

 • Tydens skoolure word alle verlore goedere (bv. kosblikke en klerasie) na die administratiewe kantore gestuur. Dit word in ’n houer geplaas, sodat dit opgeëis kan word.
 • Alle verlore goedere wat na 16:00 buite op die terrein of op stoepe opgetel word, sal in die skut opgeneem word om afgehaal te word teen ’n koste. As dit na ’n tydperk nie opgeëis word nie, word dit in die klerebank opgeneem.
 • Die skool neem geen verantwoordelikheid vir leerders se artikels wat by die skool verlore raak nie.

Speelgoed

Geen speelgoed mag skool toe gebring word nie, tensy ’n leerkrag dit spesifiek versoek.

 • Dit sal afgeneem word, veilig bewaar word en aan die einde van die kwartaal aan die leerder terugbesorg word.
 • Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir speelgoed wat verlore raak nie.

Skooltye

 • Die skool begin stiptelik om 07:30. ’n Waarskuwingsklok lui om 07:25.

Graad 1 en 2-leerders verdaag om 13:10 en graad 3 tot 7-leerders om 13:45.

 • Eerste pouse: 10:07 – 10:22

Tweede pouse:      12:16 – 12:31

 • Naskoolsentrum: 13:45 – 17:30
 • Aan die einde van die kwartaal sluit die skool om 11:00.
 • Indien ’n leerder laat is, moet die betrokke leerkrag by wie die leerders op daardie stadium is, dit laat aanteken in sy huiswerkboek.
 • Indien ’n leerder vroeg wil huis toe gaan, moet dit in die huiswerkboek aangeteken word en deur die hoof of adjunkhoof geteken word.
 • Indien ’n leerder weens ’n spesifieke rede eers later die dag by die skool sal opdaag, moet die skool geskakel word, sodat reëlings getref kan word vir die invul van die register. Dit word ook in die huiswerkboek aangeteken en die vakonderwyser moet daarby teken.
 • Voor skool moet leerders hulle tasse by hul registerklas gaan neersit.

Ouers

 • Ouers mag nie leerkragte direk by die klaskamer besoek nie. Alle afsprake moet deur die hoof geskied. In dringende gevalle sal ouers skriftelik gemagtig word om ’n opvoeder by sy klas te spreek.
 • Indien u iets vir ’n leerder wil laat aflewer, kan u dit by die administratiewe kantoor inhandig.
 • Leerders se dokters- en tandartsafsprake moet so ver moontlik na skoolure ingepas word. Indien die leerders wel gedurende skoolure ’n noodsaaklike afspraak het, moet die ouer dit vooraf met die hoof reël en die kind persoonlik by die administratiewe kantoor kom afhaal. Geen leerder word toegelaat om tydens skoolure huis

toe te loop nie. Bladsy 9 van die huiswerkboekie moet ingevul word en moet deur die hoof of adjunkhoofde geteken word, voordat leerders die terrein kan verlaat. Ouers moet ook die lêer by ontvangs teken.

 • Tref asseblief duidelike reëlings met u kind – onnodige oproepe en boodskappe vir leerders gedurende skooltyd bemoeilik die administratiewe personeel se taak.
 • Geen parkering word op die skoolterrein toegelaat nie.
 • Wees noukeurig met die lees van en terugstuur van briewe of kennisgewings. Kontroleer gereeld die leerder se tas daarvoor. Nuusbriewe word in die huiswerkboek aangeteken. Ouers word versoek om daarby te teken.
 • Die skool maak gebruik van ’n SMS-stelsel om met ouers te kommunikeer. Data word aan die begin van die jaar ingelees. Stel die skool in kennis indien u inligting of nommer verander.
 • Die hoof en adjunkhoof se deure staan oop indien u enige probleem persoonlik wil bespreek. Maak asseblief vooraf ’n afspraak.

Skooldissipline

In die saal

 • Leerders tree vir saalopening aan soos met die leerders gereël. Daarna word ordelik en in rye na die saal beweeg.
 • In die saal moet ’n gewyde atmosfeer heers en alles moet ordelik geskied.
 • Leerders moet netjies en regop staan wanneer die hoof en ander besoekers die saal binnekom en slegs gaan sit wanneer hulle meegedeel word om so te doen.
 • Elke leerder moet beide volkslied en skoollied so gou as moontlik aanleer en ken. Met die sing daarvan moet almal op aandag staan.
 • Leerders moet stil sit, nie gesels, speel of mekaar se aandag aftrek nie. Daar moet aandagtig na afkondigings geluister word.
 • Die stoele aan die kante van die saal word slegs deur leerkragte en die leerlingraad gebruik.

In die klaskamer

 • Leerders moet sorg dat die banke ten alle tye netjies en skoon is. Geen bank of stoel mag bekrap of beskadig word nie.
 • Papiere en rommel word in die klas se vullismandjie gegooi.
 • Daar mag nie in die klas geëet word tensy ’n leerkrag spesiale toestemming verleen het nie. Kougom word nie by die skool toegelaat nie.
 • Alle boeke moet ten alle tye netjies oorgetrek wees met ’n naam daarop.
 • Wanneer leerders die klas binnekom, gaan sit hulle onmiddellik en haal hul boeke uit, waarna die leerkrag sal voortgaan.
 • Wanneer die hoof, ’n ander leerkrag of ’n besoeker die klas binnekom, gaan leerders onverpoos voort met hul werk.
 • Boeke word slegs op bevel van ’n leerkrag weggepak en geen wanordelikheid mag heers wanneer die skoolklok lui nie.
 • Wanneer die leerders die klas verlaat, moet hulle eers staan en seker maak dat hulle stoele en tafels netjies en in posisie is. Daarna word die leerkrag gegroet en verlaat die leerders die klas ordelik in ’n ry.
 • Geen leerder mag die klas verlaat sonder die leerkrag se toestemming nie.
 • Indien ’n leerder iets wil sê of vra, moet hy sy hand opsteek. Geen uitroep sal geduld word nie.
 • Die skooldag moet met skriflesing en gebed begin.
 • Die einde van die skooldag word met gebed afgesluit.
 • Leerkragte word ten alle tye vriendelik gegroet.

Algemeen

 • Geen vandalisme, diefstal en opsetlike saakbeskadiging sal geduld word nie.
 • Leerders mag nie gelde in hul tasse of penneblikkies bêre nie. Hou dit aan sy/haar persoon of laat dit veilig bêre.

Klaswisseling

 • Niemand word toegelaat om op die stoepe te hardloop nie.
 • Orde moet tydens klaswisseling gehandhaaf word.
 • Geen rondlopery nie – leerders mag slegs in dringende gevalle die kleedkamers besoek.
 • Leerders moet ordentlik in rye stap aan die linkerkant van die stoepe.
 • Leerders moet onmiddellik in die klas in stap en hul skryfbehoeftes en boeke uithaal.
 • Indien ’n leerkrag nie binne vyf minute opdaag nie, moet die klasleier ’n departementshoof of die adjunkhoof daarvan in kennis stel.

Pouses

 • Leerders se gedrag tydens pouses moet onberispelik wees. Geen bakleiery of ongedissiplineerdheid sal geduld word nie. Leerders mag ook nie items onder mekaar koop en/of verkoop nie.
 • Leerders moet die stoepe, parkeerarea, netbal- en tennisbane vermy. Geen spelery word op of onder die paviljoene toegelaat nie.
 • Leerders speel op terreine soos van tyd tot tyd deur die hoof en bestuur bepaal.
 • Geen leerder mag voor skool of gedurende pouse in ’n klaskamer wees, tensy onder toesig van ’n leerkrag nie.
 • Geen papiere of rommel mag rondgestrooi word nie en elke leerder moet verantwoordelikheid vir sy kosblik, trui, ens. aanvaar.
 • Leerders mag nie gedurende pouse die skoolterrein verlaat of met persone buite die hekke of draad gesprekke aanknoop nie.
 • Gesag van die leiers wat diens doen, moet aanvaar word.
 • Toebroodjies moet in ’n houer of plastiese sakkie uitgeneem word en mag nie op die stoepe geëet word nie. Geen koeldrank mag op die stoepe oopgemaak of gedrink word nie.
 • Leerders rapporteer ongerymdhede aan by die personeellede aan diens.

Kleedkamers

 • Higiëne en netheid is van die uiterste belang. Elke leerder moet die kleedkamer skoon en netjies agterlaat na gebruik.
 • Junior leerders besoek die kleedkamers in groepe soos die leerkrag bepaal.
 • Gedurende pouse moet die leerders die kleedkamers gebruik, soos aan hulle toegewys.
 • Geen spelery of getalm word in die kleedkamers toegelaat nie.
 • Leiers moet toesig hou en dadelik die afwesigheid van toiletpapier, seep, ens. aan die betrokke leerkrag rapporteer, sowel as die swak gedrag van leerders wat die kleedkamers gebruik.
 • Leerders gebruik kleedkamers soos aan hulle toegewys.
 • Geen leerder mag na normale skoolure die kleedkamers by die sportterrein gebruik nie. Slegs volwassenes mag dan die kleedkamers gebruik.

Skolierpatrollie

 • Gehoorsaamheid aan die skolierpatrollie is uiters belangrik.
 • Verkeersreëlings en sperstrepe moet deur alle leerders, ouers en leerkragte eerbiedig word om almal se veiligheid te verseker.
 • Leerders mag nie by die hekke saamdrom of by die skolierpatrollie staan en gesels nie.

Afwesigheid

 • Indien ’n leerder afwesig was, of ouers vooraf weet dat hy/sy afwesig gaan wees, moet hy by terugkeer ’n brief van sy ouers by die voogonderwyser inhandig. Bladsy 10 van die huiswerkboekie moet deur die ouers geteken wees.
 • Indien ’n leerder meer as twee dae weens siekte afwesig was, moet ’n mediese sertifikaat ingehandig word.
 • Ander redes vir afwesigheid moet ten alle tye met die hoof bespreek word en ook aan leerkragte oorgedra word.
 • Indien ’n leerder met ’n toets of eksamen afwesig is, moet die ouer die skool telefonies daarvan verwittig. ’n Mediese sertifikaat moet ook ingehandig word. Leerders kan die toetse wat Vrydae nie geskryf is nie, slegs op Maandae na skool skryf en Dinsdae se toetse slegs op ’n Donderdag na skool, indien ’n doktersertifikaat ingehandig word en toestemming deur die skoolhoof verleen is.

Terrein

Alle skoolreëls geld sodra die skoolterrein betree word, hetsy ’n skoolfunksie of privaat.

Verbode areas

 • Leerders mag nie in die tuinbeddings speel, loop of daaroor spring nie.
 • Geen leerders word voor skool of tydens pouse op die stoepe toegelaat nie, behalwe om hul tasse neer te sit.
 • Leerders mag nie die netbal- en tennisbane of krieketnette as algemene speelplek gebruik nie.
 • Geen leerder word in die voorportaal en personeelkamer toegelaat sonder toestemming nie.
 • Leerders mag nie om die administratiewe blok, asook die saal speel nie.
 • Die twee turfkrieketblaaie mag nie betree word nie, behalwe tydens wedstryde.
 • Dit is ook verbode om by die fietsloods, die geplaveide wal en die grasperk voor dit te speel.
 • Na skool word slegs die leerders verbonde aan die Naskoolsentrum asook afrigters, ondersteuners en deelnemers aan buitemuurse aktiwiteite op die skoolterrein toegelaat.
 • Muurtjies, afdakke, bome en walle is verbode speelplekke.
 • Geen leerders word in die veeldoelige lokaal en skoolsaal toegelaat sonder toesig nie.

Parkeerterrein

Slegs leerkragte mag op die skoolterrein parkeer soos onderling gereël.

Fietsloods

 • Fietse moet binne die skoolterrein gestoot word.
 • Fietse mag slegs in die fietsloods aan die oostekant gebêre word.
 • Elke fiets moet gesluit word met ’n stewige ketting en slot. Leerders aanvaar self verantwoordelikheid vir hul sleutels.
 • ’n Gepeuter met fietse (bv. bande beskadig of afblaas) word ten strengste verbied.
 • Geen leerder mag by die fietsloods wees tensy hy besig is om sy fiets te bêre of oop te sluit nie.

Buitemuurse aktiwiteite

Buitemuurse aktiwiteite is ’n verlengstuk van die klaskamer, dra by tot die opvoeding van die leerder en vorm ’n integrale deel van die skoolaktiwiteite. Deelname hieraan word aanbeveel.

Sport

Algemeen

Die gedragskode verskyn voor in leerders se huiswerkboekies en moet deur ouers onderteken word.

Deelname aan een of meer sportsoorte en die ondersteuning van die spanne of leerders wat deelneem, word aangemoedig. Die regte gesindheid, entoesiasme, gehoorsaamheid en lojaliteit is baie belangrik. Indien ’n leerder a.g.v. ’n fisiese rede nie kan oefen of wedstryde speel nie, moet ’n brief van die ouer by die afrigter ingehandig word. Verskoning moet gemaak word indien ’n oefening nie bygewoon kan word nie.

Sport word direk na skool op Maandae, Dinsdae en Woensdae beoefen. Donderdagmiddae word vir kultuuraktiwiteite benut. Vrydagmiddae en Saterdag-oggende kan sport beoefen word. Waardevolle artikels, tasse, sportsakke en geld kan by die afrigter vir bewaring ingehandig word.

Sportdrag

Oefening word in gewone oefendrag bygewoon, solank dit netjies en skoon is. Tydens wedstryde moet elke leerder die korrekte skoolsportdrag aanhê. Toerusting en ander klere word netjies in ’n sportsak gebêre. Ons sal dit waardeer as al ons sportleerders ’n skoolsweetpak sal aanhê, veral as ons ander skole besoek.

Ander aktiwiteite

(bv. koor, konserte, ens.)

 • Netjies en skoon gewone drag is by oefeninge toelaatbaar.
 • By optrede moet leerders die voorgeskrewe drag aanhê.
 • Oefeninge moet stiptelik nagekom en verskonings betyds aangeteken word indien ’n oefening of optrede nie bygewoon kan word nie.
 • Tref duidelike reëlings vir die op- en aflaai van leerders. Leerders mag nie vir ure doelloos by die skool ronddrentel nie.
 • Randhart leerders se gedrag tydens optredes, konserte en ander soortgelyke aktiwiteite moet ten alle tye onberispelik wees.

Kontak na buite

Besoekende skole/gaste

 • Daar moet ten alle tye hoflik teenoor gaste en leerders, ouers of leerkragte van besoekende skole opgetree word. Hulpvaardigheid en vriendelikheid teenoor alle besoekers is ons wagwoord.
 • Daar word absolute lojaliteit van ouers en leerders verwag. Dit beteken ons los ons probleme onderling op en praat uit een mond na buite.

Selfone

As gevolg van wanpraktyke in die verlede asook ter beskerming van leerders is die volgende voorwaardes vir leerders met selfone ononderhandelbaar.

 • Alle gebruiksmoontlikhede van selfone word tydens klastyd asook pouses totaal verbied.
 • Die maak en ontvang van oproepe asook SMS-boodskappe kan voor die aanvang van die skooldag (07:25) en na skoolsluiting (13:10 vir graad 1 en 2 en 13:45 vir graad 3 tot 7) hanteer word.
 • Indien die selfoon wegraak of beskadig word by die skool, mag geen opvoeder of die skoolhoof daarby betrek word nie.
 • By oortreding sal die selfoon afgeneem en in die kluis bewaar word tot aan die einde van die spesifieke kwartaal.
 • Leerders wat weens siekte, besering of enige ander noodgeval huis toe moet gaan, word deur die skoolkantoor

hanteer. Die leerder word in die siekekamer opgeneem waarna die ouers deur die sekretaresse geskakel sal word. Geen leerder hoef dus ’n ouer te skakel nie.

 • ’n Selfoonbeleid vir opvoeders bring mee dat die akademiese program op geen manier ontwrig kan word nie.

Handboek- en skrifbeleid

Die volgende regulasies en reëls is van toepassing op leerders aan wie ’n handboek uitgereik word:

 • Leerders moet met uitreiking hul name voor in die handboek aanbring.
 • Handboeke moet aan die begin van elke skooljaar met nuwe plastiek oorgetrek word (geen dc-fix nie).
 • Handboeke moet ten alle tye in plastiese koeverte bewaar word.
 • Daar mag geen pen of potloodmerke in handboeke gemaak word nie. Dis ook ontoelaatbaar om potloodmerke te maak en dit dan uit te vee, aangesien dit die letterwerk en kleur verdof.
 • Verlore, verslete of beskadigde handboeke is deur leerders betaalbaar teen R180.00 per handboek of leesboek.
 • Geen oorplaaskaart sal aan leerders wat verhuis uitgereik word, indien handboeke nie ingehandig is nie.
 • Handboeke sal aan die einde van die jaar gedurende die eksamen ingeneem word.
 • Geen leerderverslag sal aan ’n leerders uitgereik word aan die einde van die jaar alvorens verpligtinge m.b.t. handboeke afgehandel is nie.
 • Neem ook kennis: Leerders van graad 1 – 7 is verplig om alle skrifte en portefeuljes aan die einde van die skooljaar in te handig a.g.v. modereringsprosesse.

Tabletbeleid

Alle Gr. 4 tot 7-leerders gebruik tablette in die klaskamer en het toegang tot hul handboeke op die tablet. Onderwysers is in staat om bykomende onderrigmateriaal op leerders se tablette by te voeg. Laerskool Randhart streef daarna om die 21ste eeu se leerder tegemoet te kom op tegnologiese gebied. Die volledige tabletbeleid, wat in detail die werkswyse asook reëls rondom die gebruik beskryf, is op die webwerf beskikbaar.

Neem egter kennis van ʼn paar belangrike punte:

 • Ouers is self verantwoordelik vir die aankoop van die tablet asook elektroniese handboeke. Die skool bied egter die tegniese ondersteuning.
 • Met die aankoop van die tablet moet ouers seker maak dat die tablet aan minimum spesifikasies voldoen.

Minimum spesifikasie is soos volg:

Verwerker Quad Core
RAM 1 GB of meer
Geheue 8/16 Gb
Android 5/hoër of iOs 10/hoër of Windows 8.1/hoër
 • Onder buitengewone omstandighede mag ouers of leerders wat nie die tablet wil gebruik nie wel steeds van ʼn handboek gebruik maak wat deur die skool voorsien sal word (vir solank die huidige handboeke beskikbaar bly). Hierdie leerders is egter steeds onderhewig aan die handboekbeleid van die skool.
 • Gedurende skoolure mag die tablet slegs vir opvoedkundige doeleindes aangewend word.
 • Ouers dra self die verantwoordelikheid om hulle kinders se tablette te verseker teen skade of diefstal, sou hulle so verkies.

Bogenoemde is slegs ʼn beknopte weergawe van tabletgebruik op Laerskool Randhart se terrein. Ouers sal versoek word om die tabletbeleid, wat ook op die skool se webwerf beskikbaar is, te onderteken en moet hulself vergewis van die inhoud.