Geagte Ouers/Voogde

Skoolgelde is deur die Skolewet van 1996, soos gewysig, ingestel en is dus ʼn statutêre verpligting wat nie verjaar nie en wat ook nie na ʼn skuldberader verwys kan word nie.  (Artikel 129 van die Nasionale kredietwet).  Ouers, ongeag hul huwelikstatus is gesamentlik en afsonderlik verantwoordelik vir skoolgeld (familiereg), en as skoolgelde dus uitstaande bly kan beide partye op ITC gelys word. (Swartlys)

Skoolgelde betaalbaar vir 2020:

  • Skoolgelde ten volle betaal voor of op 28/02/2020        :    R12 550 (Kwalifiseer vir R1 600 korting)

    (Hierdie bedrag kan afbetaal word, mits die volle betaling voor of op 15/2/2020 ontvang is)

  • Skoolgelde per aftrekorder (debietorder)/internet            :    R13 050 (Kwalifiseer vir R1 100 korting)

    (R1 305 per maand voor of op 7de van elke maand) x 10 maande

     Betaalbaar vanaf  1 Jan 2020 – 7 Okt. 2020)

Naam van rekening: Laerskool Randhart
Soort rekening: Tjek rekening
Bank: Absa bank Alberton
Rekening nr.: 210-516-328
Tak kode: 632-005
Verwysing: Naam en van van leerder

     (Op u staat debiteer ons R1 415 per maand, u betaal R1 305 en ons gee korting van R110)

  • Skoolgelde maandeliks kontant betaal                                   :    R14 150 (R1 415 x 10 maande)

   (Eerste betaling voor of op 7 Januarie 2020 en laaste betaling voor of op 7 Oktober 2020).

GEEN KORTINGS WORD TOEGESTAAN AS REKENINGE AGTERSTALLIG IS NIE.

Dit bly u as ouer se verantwoordelikheid om toe te sien dat betalings stiptelik elke maand betaal word.  Indien skoolgelde nie elke maand betaal word nie, verbeur u die voordeel van korting vir die jaar.  Sou enige betaling nie teen die betaaldatum ontvang word nie, word die volle uitstaande jaarbalans van skoolgelde, onmiddellik volledig betaalbaar.  Laerskool Randhart mag dan, sou volledige betaling nie onmiddellik geskied nie, die volle bedrag vir invordering oorhandig.

Voorwaardes vir die betaling van skoolgelde:

LET WEL: Skoolgeld is jaarliks vooruitbetaalbaar, dus aan die begin van die jaar. Laerskool Randhart laat egter afbetalings van skoolgelde toe, maar op die uitdruklike voorwaarde dat die afbetalingsreëlings streng nagekom word. Sou u dus versuim om die betalings stiptelik na te kom, sal die volle uitstaande bedrag (sonder om enige afslag in aanmerking te neem) onmiddellik opeisbaar en betaalbaar wees en mag die skool die aangeleentheid oorhandig aan prokureurs vir invordering. Dit bly dus u as ouer/voog se verantwoordelikheid om toe te sien dat betalings stiptelik elke maand betaal word.

Afbetalingsreëlings moet asb. vanaf begin Januarie of in die eerste week met die aanvang van die nuwe skooljaar geskied.