Ondersteuningsdienste

Ons hulpsentrum word beman deur ’n span uiters professionele terapeute om leerders, sowel as hul onderwysers by te staan indien probleme ontstaan. Leerders kan gedurende skoolure van raad en hulp bedien word deur die volgende terapeute:

 • Spraak- en arbeidsterapeute
 • Disleksie-spesialis
 • Opvoedkundige sielkundige
 • Remediërende onderwys, sielkundige, forensieskundige
 • ’n Berader en maatskaplike werkster besoek die skool weekliks om aandag te skenk aan leerders wat trauma beleef het en ernstige probleme beleef.

Arbeidsterapie

Is u kind ’n kandidaat?

Die doel van arbeidsterapie is om die kind op sy hoogste vlak van funksionering te kry.

Ek werk spesifiek aan:

 • Postuur:
  • Word gou moeg
  • Rus met kop op hand by tafel
  • Swak postuur in sit of staan
  • Leuen gedurig teen objek of lê op vloer

  Grof motories:

  • Sukkel om die bal te vang of gooi
  • Stamp teen of loop in goed vas
  • Het stadig geleer spring of fietsry

  Fyn motories:

  • Hou potlood verkeerd vas
  • Sukkel om tussen lyne te teken
  • Slordige skrif
  • Sukkel om langs lyne te knip

  Sensoriese prosessering:

  • Baie sensitief vir reuke of klanke
  • Hou nie daarvan om vuil te word nie
  • Byt naels of suig klere
  • Bang vir hoogtes of vinnige beweging

  Visuele persepsie:

  • Sukkel met kleure, vorms en getalle
  • Sukkel om vorms of mense te teken
  • Ruil letters of syfers om
  • Verwar links en regs

  Neurologiese funksionering:

  • Lae spiertonus
  • Ogies volg objek nie eweredig nie
  • Ongeïntegreerde reflekse

  Konsentrasie en gedrag:

  • Swak aandag aan take
  • Probleme met instruksies onthou
  • Kan nie stil sit nie
  • Stamp en stoot ander kinders

Madeleine Myburgh

Arbeidsterapeut

B.Occ.Therapy (UFS)

Pr. no. 0272671

Holzgenstraat 119

Brackenhurst

Alberton

Tel:     079 513 3641

Faks:   086 558 2402

E-pos: mee.myburgh@gmail.com

Remediërende onderrig

Daar word gepoog om remediërende onderrig

van graad 1 tot 3-leerders tydens skoolure

op die skoolterrein te hanteer.

Indien dit egter nie moontlik is nie

word leerders na skool of Saterdae geakkommodeer.

_________

Remediëring is gespesialiseerde onderrig

wat daarop gemik is om leerder

met normale intellektuele vermoëns te help

met die oorkoming van probleme in bepaalde vakke

of in spesifieke gedeeltes van ʼn onderrigplan.

So kan ʼn leerder se probleme in Wiskunde

byvoorbeeld voortspruit uit die feit

dat hy sekere aspekte van deling nie begryp nie.

Remediërende onderrig het ten doel om u kind se

agterstande of uitdagings aan te spreek

en geheel en al uit te skakel.

Remediërende onderrig is dus nie

ʼn lewenslange proses

waar daar geen hoop op verbetering is nie.

_________

Charmaine Herbst

Selfoon: 076 451 3969

E-pos: charmaine@kwo.co.za

Remediërende onderrig

Leerders word deur

arbeids- of spraakterapeute, sielkundiges

en onderwysers of ouers vir remediërende onderrig aangemeld

om een of meer van die volgende redes:

In die grondleggingsfase

 1. Uitvalle t.o.v. perseptuele ontwikkeling. (In hierdie geval is R.O. dikwels meer geslaagd as dit deur arbeidsterapie voorafgegaan of daarmee gekombineer word.)
 2. Ontoereikende konsentrasievermoë.
 3. Algemene stadige werkstempo.
 4. Onbevredigende akademiese vordering in veral die drie hoofleerareas.
 5. Op aanbeveling van die opvoedkundige sielkundige waar onderprestasie by ’n gemiddelde, bo-gemiddelde of begaafde leerder voorkom.

In die intermediêre- en seniorfase

Redes 2 – 5 soos bo genoem.

Algemene inligting
 1. Indien ’n leerder nie reeds deur ’n sielkundige of ander terapeut geassesseer is nie, sal ’n volledige skolastiese evaluasie gedoen word en indien nodig ook ’n IK-toetsing, voor daar met terapie begin word.
 2. Onderrig word waar moontlik in skoolure verskaf, gedurende nie-akademiese periodes asook na skool.
 3. Klasse word hoofsaaklik individueel aangebied. Groepsklasse is nie groter as drie leerders per groep nie.
 4. Hierdie is ’n professionele bystanddiens deur ’n privaatpraktyk en is dus vir die ouer se onkoste.

_________

Helena Joubert

Selfoon: 083 613 1723

E-pos: joubert.helena@yahoo.com

Berader en maatskaplike werkster

Laerskool Randhart beskik oor

vrywillige en baie bekwame personeel

wat ’n belangrike ondersteuningsdiens

aan die leerders van ons skool bied.

Ilva Strauss besoek elke week die skool vir emosionele en geestelike berading met leerders.

Beradingsgesprekke sluit in trauma berading na geweldadige aanvalle, berading vir kinders wie se ouers deur egskeiding gaan en rousmart berading.

Die doel is om kinders emosioneel te ondersteun, sodat leerders beter op hul skoolwerk kan fokus, asook geestelike ondersteuning om hulle te bemagtig om hul omstandighede beter te hanteer.

_________

Ilva Strauss

083 557 8087

Spraakterapie

Wanneer u kind die volgende probleme

ondervind, is hy/sy beslis

’n kandidaat vir spraakterapie.

Aspekte waaraan spesifiek gewerk word:

 • Artikulasie afwykings: “r”, “s”, “k”, “l” en “-ng”
 • Taalafwykings: Afrikaanse of Engelse vermenging en verwarring, swak sinskonstruksies en beperkte woordeskat
 • Ouditiewe persepsie uitvalle en veral analise en sintese
 • Spelprobleme
 • Lees
 • Hakkel

Terapie word weekliks gedurende skoolure

by die skool aangebied.

_________

Antoinette Pienaar

Laurelsingel 16

Meyersdal

Alberton

Tel: 011 867 5292

Selfoon: 083 339 4810

E-pos: antoinettepienaar@telkomsa.net

Lees- en konsentrasiesentrum

Wat behels die program?

Gefokusde leer deur stimulasie van breingolffrekwensie.

Hierdeur word die optimale kognitiewe leerprosesse in die brein gestimuleer en aangewakker.

 • Die program is gemik op leerders van Graad R tot 9.
 • Die program is in beide Afrikaans en Engels.
 • Individuele een-tot-een 30 minute sessies met sigwoordherkenning.
 • Oefeninge wat konsentrasie verbeter.
 • Beheeroefeninge vir oogspiere.
 • Fonetiese leesprogram.
 • Aktiwiteite wat perseptuele vaardighede verbeter.
 • Aktiwiteite wat lees en leesbegrip verbeter.
 • Leesevalusie om leesstandaard te bepaal.
 • Taalprogram wat taalkonsepte help vaslê.

_________

Madelein

082 623 2582