Doel van die skool

Laerskool Randhart het die ontwikkeling van die totale leerder op alle lewensterreine, onder andere, die sedelike, verstandelike, estetiese, sosiale en fisiese ten doel.

Ontstaan

Op 8 Januarie 1973 is die Randhart Primêre Skool nie-amptelik in gebruik geneem. Op 22 Februarie 1974 is die amptelike ingebruikneming van die skool deur Dr. A. L. Kotzé, die destydse Direkteur van Onderwys, Transvaal, waargeneem.

Skoolwapen en leuse

Die wapen stel die kind se skoolloopbaan met die waardes wat ons onderskryf voor. Die rooi kol stel die kind as middelpunt van die skool voor. Die blou band stel die kind se lewensbaan voor, vanwaar die kind uit die samelewing die laerskool betree, groei en dan weer die skool verlaat. Die sirkel stel die sewe jaar voor waarbinne die kind deur die skool omvou en in totaliteit onderrig word. Die drie punte stel die kernwaardes van die skool voor nl. voortreflikheid, toegewydheid en verdraagsaamheid – dit kry gestalte in die leuse “Ons Glo” waardeur die kind uiting kan gee aan die totaliteit van die waardes waarin hy/sy glo en wat deur die skool onderskryf word. Soos met enige simbool is die interpretasie nie staties nie en kan bykomende simboliek daarin gevind word.

Missie

Die voorsiening van voorgeskrewe totaliteitsopvoeding aan die leerders wat tot maksimum individuele potensiaal-verwesenliking sal lei.