Voorsitter:
Notulerende sekretaris:
Professionele Sake:
Rakkers, naskool en snoepwinkel:
Finansies en begroting:
Geboue en terrein:
Debiteure en regsake:
Regsake:
Akademie, kultuur en bemarking:
Sport:
Geestelike, sosiale en emosionele versorging:
Tegnologie en kommunikasie:

 

D Steenkamp (ouer)
D Keevy (nie doserende lid)
(Skoolhoof)
DF Venter (Opvoeder)
J Haasbroek (ouer)
D Goosen (ouer)
WD van Wyk (ouer)
D Korsten (ouer)
IK Kichenbrand (Opvoeder)
R de Ru (Opvoeder)
D Prinsloo (ouer)
M Boucher (Opvoeder)

Ouers word aangemoedig om, wanneer hulle dit nodig ag, enige saak wat die skool raak onder die aandag van die hoof en die beheerliggaam te bring. bl@randhartlaer.co.za  'n Beheerliggaam word kragtens die wet en volgens bepaalde voorskrifte elke drie jaar verkies.  Dit word deur die distrikkantoor hanteer.

Finansiële komitee

Die komitee word uit lede van die beheerliggaam en bestuur van die skool saamgestel.  'n Lid van die beheerliggaam tree as voorsitter van die finansiële komitee op.

Ander komitees

Elke lid van die beheerliggaam is verantwoordelik vir 'n portefeulje waarvan hy/sy die voorsitter is. Ouers wat graag 'n inset wil lewer, kan direk met die betrokke beheerliggaamslid skakel.

Inligtingsaande

Aangesien die beheerliggaam die ouers van die skool verteenwoordig, word daar gereeld geleenthede vir kommunikasie geskep.  Inligtingsaande word van tyd tot tyd gehou om die ouers op hoogte van werksaamhede te hou.  Gedurende Oktobermaand keur die ouers die begroting vir die nuwe finansiële jaar op 'n algemene ouervergadering goed.