ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Ons hulpsentrum word beman deur ’n span uiters professionele terapeute om leerders, sowel as hul onderwysers by te staan indien probleme ontstaan. Leerders kan gedurende skoolure van raad en hulp bedien word deur die volgende terapeute:

Spraak- en arbeidsterapeute
Disleksie-spesialis
Opvoedkundige sielkundige
Remediërende onderwys, sielkundige, forensieskundige
’n Berader is voltyds beskikbaar aandag te skenk aan leerders wat trauma beleef het en ernstige probleme ervaar.

Arbeidsterapie

Is u kind ’n kandidaat?

Die doel van arbeidsterapie is om die kind op sy hoogste vlak van funksionering te kry.

Ek werk spesifiek aan:

Postuur:
Word gou moeg
Rus met kop op hand by tafel
Swak postuur in sit of staan
Leuen gedurig teen objek of lê op vloer
Grof motories:

Sukkel om die bal te vang of gooi
Stamp teen of loop in goed vas
Het stadig geleer spring of fietsry
Fyn motories:

Hou potlood verkeerd vas
Sukkel om tussen lyne te teken
Slordige skrif
Sukkel om langs lyne te knip
Sensoriese prosessering:

Baie sensitief vir reuke of klanke
Hou nie daarvan om vuil te word nie
Byt naels of suig klere
Bang vir hoogtes of vinnige beweging
Visuele persepsie:

Sukkel met kleure, vorms en getalle
Sukkel om vorms of mense te teken
Ruil letters of syfers om
Verwar links en regs
Neurologiese funksionering:

Lae spiertonus
Ogies volg objek nie eweredig nie
Ongeïntegreerde reflekse
Konsentrasie en gedrag:

Swak aandag aan take
Probleme met instruksies onthou
Kan nie stil sit nie
Stamp en stoot ander kinders

___________

Daleen Stapelberg
082 339 6849

Remediërende onderrig

Daar word gepoog om remediërende onderrig van graad 1 tot 3-leerders tydens skoolure op die skoolterrein te hanteer.

Indien dit egter nie moontlik is nie word leerders na skool of Saterdae geakkommodeer.

_________

Remediëring is gespesialiseerde onderrig  wat daarop gemik is om leerder

met normale intellektuele vermoëns te help

met die oorkoming van probleme in bepaalde vakke

of in spesifieke gedeeltes van ʼn onderrigplan.

So kan ʼn leerder se probleme in Wiskunde

byvoorbeeld voortspruit uit die feit

dat hy sekere aspekte van deling nie begryp nie.

Remediërende onderrig het ten doel om u kind se

agterstande of uitdagings aan te spreek

en geheel en al uit te skakel.

Remediërende onderrig is dus nie

ʼn lewenslange proses

waar daar geen hoop op verbetering is nie.

_________

Charmaine Herbst

Selfoon: 076 451 3969

E-pos: charmaine@kwo.co.zaLeerders word deur

arbeids- of spraakterapeute, sielkundiges

en onderwysers of ouers vir remediërende onderrig aangemeld

om een of meer van die volgende redes:

In die grondleggingsfase
Uitvalle t.o.v. perseptuele ontwikkeling. (In hierdie geval is R.O. dikwels meer geslaagd as dit deur arbeidsterapie voorafgegaan of daarmee gekombineer word.)
Ontoereikende konsentrasievermoë.
Algemene stadige werkstempo.
Onbevredigende akademiese vordering in veral die drie hoofleerareas.
Op aanbeveling van die opvoedkundige sielkundige waar onderprestasie by ’n gemiddelde, bo-gemiddelde of begaafde leerder voorkom.
In die intermediêre- en seniorfase
Redes 2 – 5 soos bo genoem.

Algemene inligting
Indien ’n leerder nie reeds deur ’n sielkundige of ander terapeut geassesseer is nie, sal ’n volledige skolastiese evaluasie gedoen word en indien nodig ook ’n IK-toetsing, voor daar met terapie begin word.
Onderrig word waar moontlik in skoolure verskaf, gedurende nie-akademiese periodes asook na skool.
Klasse word hoofsaaklik individueel aangebied. Groepsklasse is nie groter as drie leerders per groep nie.
Hierdie is ’n professionele bystanddiens deur ’n privaatpraktyk en is dus vir die ouer se onkoste.
_________

Helena Joubert

Selfoon: 083 613 1723

E-pos: joubert.helena@yahoo.com

Berader

Laerskool Randhart beskik oor vrywillige en baie bekwame personeel wat ’n belangrike ondersteuningsdiens aan die leerders van ons skool bied.

Ilva Strauss besoek elke week die skool vir emosionele en geestelike berading met leerders.

Beradingsgesprekke sluit in trauma berading na geweldadige aanvalle, berading vir kinders wie se ouers deur egskeiding gaan en rousmart berading.

Die doel is om kinders emosioneel te ondersteun, sodat leerders beter op hul skoolwerk kan fokus, asook geestelike ondersteuning om hulle te bemagtig om hul omstandighede beter te hanteer.

_________

Charmaine Herbst

Selfoon: 076 451 3969

E-pos: charmaine@kwo.co.za

Lees- en konsentrasiesentrum

Wat behels die program?

Gefokusde leer deur stimulasie van breingolffrekwensie.

Hierdeur word die optimale kognitiewe leerprosesse in die brein gestimuleer en aangewakker.

Die program is gemik op leerders van Graad R tot 9.
Die program is in beide Afrikaans en Engels.
Individuele een-tot-een 30 minute sessies met sigwoordherkenning.
Oefeninge wat konsentrasie verbeter.
Beheeroefeninge vir oogspiere.
Fonetiese leesprogram.
Aktiwiteite wat perseptuele vaardighede verbeter.
Aktiwiteite wat lees en leesbegrip verbeter.
Leesevalusie om leesstandaard te bepaal.
Taalprogram wat taalkonsepte help vaslê.
_________

Madelein

082 623 2582

Spraakterapie

Wanneer u kind die volgende probleme ondervind, is hy/sy beslis ’n kandidaat vir spraakterapie.

Aspekte waaraan spesifiek gewerk word:

Artikulasie afwykings: “r”, “s”, “k”, “l” en “-ng”
Taalafwykings: Afrikaanse of Engelse vermenging en verwarring, swak sinskonstruksies en beperkte woordeskat
Ouditiewe persepsie uitvalle en veral analise en sintese
Spelprobleme
Lees
Hakkel

Terapie word weekliks gedurende skoolure by die skool aangebied.

_________

Erantia Coetzer
MA Speech/Language Pathology

076 818 0315